Polityka prywatności

Playmaker Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

 1. PREAMBUŁA

W trosce o zapewnienie możliwie pełnej zgodności z ustanowionymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) [dalej: RODO] wymogami ochrony danych osobowych, a także w celu umożliwienia Państwu komfortowego i bezpiecznego korzystania ze świadczonych przez nas usług, niniejszym przygotowaliśmy dokument informacyjny, w którym pragniemy Państwu przedstawić stosowaną przez nas politykę prywatności, a w szczególności politykę pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania, ochrony, przekazywania, zabezpieczania czy usuwania pozyskanych od Państwa w trakcie świadczenia przez nas usług danych osobowych.

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE
 1. Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest spółka Playmaker Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślicznej 43/2, 50-566 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000813330, NIP: 8992871468, REGON: 384848876 [dalej: Spółka].
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@playmaker.pro, Dennis Gordzielik, numerem telefonu: 504 271 466 , a także korespondencyjnie: ul. Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław.
 3. Spółka prowadzi serwis internetowy pod adresem: www.playmaker.pro. Spółka posiada również konto na portalach społecznościowych, takich jak facebook.com, instagram.com, linkedin.com i twitter.com. Działalność spółki na wyżej wymienionych portalach społecznościowych ma jednakże charakter pomocniczy wobec działalności prowadzonej w serwisie internetowym Spółki.
 4. Spółka trudni się świadczeniem usług polegających w szczególności na skautingu dla klubów sportowych oraz wsparciu w poszukiwaniu testów piłkarskich dla piłkarzy
 5. Spółka dokonuje przetwarzania danych osobowych w oparciu o przepisy RODO oraz sporządzonej na ich podstawie polityce ochrony danych osobowych, zawierającej opis zasad ochrony danych obowiązujących w Spółce, a także załączniki uszczegóławiające (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów zakresu ochrony danych osobowych).
 6. Dane osobowe przetwarzane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, w szczególności przetwarzanie danych obejmuje pomieszczenia biurowe Spółki zlokalizowane przy ulicy Ślicznej 43/2 (50-566 Wrocław). Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.
 7. Odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymanie, nadzór i monitorowanie przestrzegania polityki ochrony danych osobowych jest Zarząd Spółki.
 8. Za stosowanie polityki ochrony danych osobowych odpowiedzialna jest Spółka, komórki organizacyjne odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa informacji i danych osobowych komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe, wszyscy członkowie personelu Spółki.
 1. ZAKRES I TRYB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO celem przetwarzania uzyskanych od Państwa danych osobowych jest świadczenie przez Spółkę usług, o których mowa w punkcie II.3 niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Warunkiem świadczenia przez Spółkę usług jest dobrowolne wypełnienie i przesłanie Spółce wypełnionego profilu, w którym Użytkownik obowiązany jest podać przede wszystkim takie dane osobowe jak imię, nazwisko, wzrost, waga, data urodzin, adres e-mail ewentualnie numer telefonu czy link przekierowujący do profilu Użytkownika znajdującego się na portalu społecznościowym www.facebook.com, w którym zawarte są inne dane osobowe Użytkownika. Spółka zastrzega sobie prawo do pozyskania od Użytkownika dodatkowych danych osobowych, które będą Spółce potrzebne do prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika. O pozyskaniu dodatkowych danych osobowych Spółka niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
 3. Spółka pozyskuje dane osobowe również za pomocą wypełnionego przez Użytkownika formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „Kontakt”. Pozyskane w ten sposób dane osobowe obejmują przede wszystkim imię Użytkownika, jego adres e-mail, a także inne dane osobowe, które zostaną przekazane Spółce przez Użytkownika. Wypełniony przez Użytkownika formularz kontaktowy jest automatycznie przesyłany na elektroniczną skrzynkę pocztową Spółki.
 4. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ustępach poprzedzających, następuje na podstawie każdorazowo wyrażonej przez Użytkownika zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, do czego Spółka jest upoważniona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody przez Użytkownika następuje przez zaznaczenie na formularzu okienka „Wyrażam zgodę” znajdującego się pod klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Użytkownika. Wyrażając zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na objęcie go postanowieniami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownik ma prawo w każdym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania ich usunięcia przez Spółkę.
 5. Spółka automatycznie pozyskuje także takie dane Użytkownika jak:
 6. a) informacje w dziennikach serwerów – dotyczą żądania strony wysłane przez Użytkownika, daty i godziny takiego żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego;
 7. b) adres IP urządzenia Użytkownika – na jego podstawie możliwe jest ustalenie miejsca, z którego Użytkownik łączy się z siecią;
 8. c) pliki tekstowe (tzw. cookies) – wysyłane do urządzenia Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.
 1. Spółka uzyskuje dane osobowe także w sposób bezpośredni lub przekazany Spółce za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. za pomocą poczty elektronicznej, znajdującego się na stronie internetowej komunikatora czy telefonu komórkowego), a także w celach, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. W takim przypadkach Spółka w zależności od sposobu pozyskiwania danych osobowych powiadamia drugą stronę o ciążącym na niej obowiązku informacyjnym i niezwłocznie uzyskuje od takiej osoby zgodę na przetwarzanie przekazanych jej danych osobowych, a także uzyskuje inne oświadczenia niezbędne do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub innej osobie w wyniku podania Spółce nieprawdziwych danych osobowych. To samo dotyczy sytuacji podania Spółce danych osobowych przez osobę, której dane osobowe nie dotyczą.
 1. PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Pozyskane przez Spółkę dane osobowe przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
 2. Dane osobowe pozyskane w formie elektronicznej przechowywane są na komputerach lub innych urządzeniach elektronicznych należących do osób działających w imieniu Spółki, jej pracowników lub innych upoważnionych przez Spółkę osób. Osoby przechowujące w imieniu Spółki pozyskane przez nią dane osobowe zapewniają środki bezpieczeństwa, uniemożliwiające dostęp do przechowywanych danych przez osoby trzecie, takie jak szyfrowanie nośników danych, szyfrowanie komputerów, skanowanie danych biometrycznych, używanie programów zapewniających najwyższą jakoś bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Dokumenty zawierające dane osobowe w formie innej niż forma elektroniczna, przechowywane są w siedzibie Spółki znajdującej się przy ulicy Ślicznej 43/2, 50-566 Wrocław, a także innych pomieszczeniach biurowych, w których prowadzona jest działalność Spółki. Dane osobowe w formie innej niż elektroniczna przechowywane są w przystosowanych do tego miejscach, które uniemożliwiają dostęp do nich przez osoby trzecie, z zastosowaniem takich środków bezpieczeństwa jak przede wszystkim pomieszczenia stanowiące archiwa do przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe zamykane na klucz, szafki zamykane na klucz lub za pomocą hasła numerycznego itp.
 4. Pozyskane przez Spółkę dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług, nie dłuższy jednak niż 10 lat. Po tym okresie pozyskane przez Spółkę dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Warunkiem dalszego świadczenia przez Spółkę usług jest ponowne przekazanie aktualnych danych Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkowników zostaną przez Spółkę usunięte także w następujących przypadkach:
 6. a) po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług w serwisie internetowym, a po jej zakończeniu, w terminach i zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.);
 7. b) wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO;
 8. c) cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, co wiąże się również z automatycznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.
 1. Spółka niezwłocznie informuje Użytkownika o każdym incydencie naruszenia jego danych osobowych przez osoby nieupoważnione.
 2. W przypadku ustalenia nieupoważnionego dostępu do danych osobowych Użytkownika, Spółka podejmuje niezwłocznie działania niezbędne do zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed ich dalszym naruszeniem, w szczególności w sytuacjach uzasadnionych o incydencie naruszenia danych osobowych poinformuje odpowiednie do charakteru naruszenia organy państwa.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Spółka niniejszym oświadcza, że pozyskane przez nią dane osobowe dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane odpowiednim organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Przekazanie danych osobowych następuje na żądanie organu prowadzącego postępowanie oparte na obowiązującej podstawie prawnej uregulowanej w odrębnych przepisach stanowiących podstawę działania takiego organu.
 2. Pozyskane przez Spółkę dane osobowe Użytkowników korzystających ze świadczonych przez Spółkę usług mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, w szczególności dostawcom usług IT, wykonawcom usług konsultingowych, audytowych, świadczącym na rzecz spółki usługi prawne, marketingowe lub księgowo-kadrowe, na co Użytkownik wyraża swoją zgodę. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie w zgodzie z jej poleceniami.
 3. Przekazanie danych osobowych Użytkowników podmiotom innym niż wymienione w ustępach poprzedzających może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach w oparciu o określoną podstawę prawną i po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika, którego dane dotyczą.
 4. Forma i tryb przekazania danych osobowych Spółka dostosowuje do charakteru pozyskanych danych osobowych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownik ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, które Spółka przetwarzana w celach wynikających ze świadczonych przez nią usług.
 2. Użytkownik może wystąpić do Spółki z żądaniem podania czy Spółka przetwarza jego dane osobowe oraz o szczegółach przetwarzania zgodnie z art. 15 RODO. Spółka udziela dostępu do danych osobowych Użytkownika przez wydanie kopii jego danych. Wzór podania o udzielenie informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Użytkownik na podstawie art. 16 RODO ma w każdym czasie prawo do żądania sprostowania jego danych osobowych, w szczególności jeżeli jego dane osobowe są nieprawidłowe. Spółka może odmówić sprostowania danych osobowych, chyba że Użytkownik w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. Wzór podania o sprostowanie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Spółka na żądanie Użytkownika niezwłocznie usuwa pozyskane od niego dane osobowe, jeżeli:
 5. a) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach;
 6. b)zgoda na przetwarzania danych została przez Użytkownika cofnięta;
 7. c)Użytkownik wniósł sprzeciw względem przetwarzania danych;
 8. d)dane przetwarzane były niezgodnie z prawem;
 9. e)konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego.
 10. Wzór podania o usunięcie danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Spółka na żądanie Użytkownika dokonuje ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
 2. a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;
 3. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Osoba sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 4. c) spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Osobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacja – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 6. Wzór podania o ograniczenie danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Polityki Prywatności.

  W trakcie ograniczenia przetwarzania Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje) bez zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, chyba że jest to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, jeżeli według Użytkownika przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy RODO.
 2. Spółka niezwłocznie powiadamia Użytkownika oraz każdego odbiorcę, któremu dane osobowe Użytkownika zostały przekazane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że takie powiadomienie okaże się niemożliwe lub będzie wymagać od Spółki niewspółmiernie dużego wysiłku.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności, jeżeli jest to konieczne do dostosowania prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie ochrony danych osobowych do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność zmiany wynika z uzasadnionych potrzeb Spółki.
 2. O zmianie postanowień Polityki Prywatności Spółka zobowiązuje się poinformować Użytkowników, jeżeli zmiana dotyczy bezpośrednio przekazanych Spółce danych osobowych.
 3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na niniejszy adres e-mail Spółki: biuro.playmaker.pro@gmail.com lub bezpośrednio do powołanego przez Spółkę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie II.2 niniejszej Polityki Prywatności.

Załączniki:

 • - załącznik nr 1 – wniosek o dostęp do danych osobowych;
 • - załącznik nr 2 – wniosek o sprostowanie danych osobowych;
 • - załącznik nr 3 – wniosek usunięcie danych osobowych;
 • - załącznik nr 4 – wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych.