REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

na Portalu Internetowym www.playmaker.pro

 1. Definicje

Portal internetowy – platforma internetowa prowadzona i udostępniona pod adresem www.playmaker.pro, składająca się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych z dostępnymi funkcjonalnościami, będąca własnością Usługodawcy.

Usługodawca – Playmaker Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślicznej 43/2, 50-566 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000813330, NIP: 8992871468, REGON: 384848876. W zależności od wybranego przez Klienta Produktu oraz w zależności od treści zawartej Umowy Usługodawca może być nazwany również w inny sposób wskazany w konkretnej Umowie, w tym jako „Wykonawca”.

Odwiedzający – każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu internetowego, niebędąca Klientem. Odwiedzający może mieć status:

 • a) „niezarejestrowany” - odwiedzający, który nie wypełnił i nie zaakceptował Formularza.
 • b) „zarejestrowany” - odwiedzający, który wypełnił i zaakceptował Formularz, w tym podał wymagane dane osobowe i określił swoją rolę w Portalu internetowym jako jedną z: „piłkarz”, „trener”, „klub / szkółka piłkarska”, „agent piłkarski”, „skaut piłkarski”, „rodzic małego piłkarza”, „kibic / gość” oraz zaakceptował wymagane zgody, w tym zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w Bazie danych, po czym otrzymał link aktywacyjny.
 • Limity - w ramach korzystania z Portalu internetowego jako Odwiedzający o statusie zarejestrowany i roli „piłkarz”, „trener” lub „klub / szkółka piłkarska” otrzymuje określone możliwości korzystania z platformy. Limity te odnawialne są cyklicznie co pół roku.

 • a) „piłkarz” - otrzymuje 3 możliwości Zapytań o testy do klubów oraz trenerów znajdujących się w bazach playmaker.pro, a także 1 możliwość zgłoszenia się na testy piłkarskie umieszczone na podstronie testy piłkarskie.
 • b) „trener” - otrzymuje 3 możliwości wysyłki Zaproszeń na testy do piłkarzy oraz trenerów znajdujących się w bazach playmaker.pro, a także 1 możliwość dodania ogłoszenia testów na podstronie testy piłkarskie na okres 14 dni.
 • c) „klub / szkółka piłkarska” - otrzymuje 3 możliwości wysyłki Zaproszeń na testy do piłkarzy oraz trenerów znajdujących się w bazach playmaker.pro, a także 1 możliwość dodania ogłoszenia testów na podstronie testy piłkarskie na okres 14 dni.
 • Klient – każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu internetowego jako Odwiedzający o statusie „zarejestrowany”, która przez wybór jednego z dostępnych Produktów występuje do Usługodawcy z zaproszeniem do zawarcia Umowy, a następnie zawiera taką Umowę. W przypadku osób fizycznych poniżej 18 roku życia do zawarcia Umowy niezbędna jest zgoda opiekuna prawnego udzielona zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego. Za Klienta uznawany jest także Odwiedzający o statusie niezarejestrowany lub inny podmiot, który zawarł z Usługodawcą Umowę.

  Blog piłkarski – funkcjonalna część Portalu internetowego, na którym zamieszczane są w szczególności Materiały tekstowe, graficzne i multimedialne, skierowane do Odwiedzających i Klientów, przygotowane przez Usługodawcę lub inne upoważnione przez Usługodawcę osoby.

  Materiały – teksty, zdjęcia grafiki, materiały video, materiały multimedialne, raporty, dane statystyczne i inne materiały, zamieszczane na Portalu internetowym, do których dostęp mają Odwiedzający i Klienci, a także wszelkie dokumenty, o których mowa w Umowach, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), chyba że co innego w tym zakresie stanowi Umowa zawarta z Klientem.

  RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  Regulamin – niniejszy Regulamin.

  Umowa – umowa na zakup Produktu zawarta indywidualnie z Klientem w ramach zorganizowanego zawierania umów na odległość (w ramach Portalu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  Formularz – interaktywny formularz dostępny w Portalu internetowym dla Odwiedzających chcących uzyskać status „zarejestrowany” poprzez wypełnienie którego uzyskują oni możliwość dostępu do Bazy danych oraz do Produktów odrębnie przygotowanych i oferowanych im przez Usługodawcę, a także mogą uzyskać dostęp do Konta Premium.

  Produkt – oferowane przez Usługodawcę rodzaje świadczonych usług na rzecz Klientów, których nabycie następuje poprzez zawarcie indywidualnej Umowy.

  Baza danych - baza danych osobowych Klientów i Odwiedzających mających status „zarejestrowany” udostępniana innym Klientom i innym Odwiedzającym za pomocą której mogą oni komunikować się pomiędzy sobą bez udziału Usługodawcy. Usługodawca tworzy odrębnie trzy bazy danych: „baza piłkarzy”, „baza klubów” i „baza trenerów”.

  Zwiększ Limity – odrębna funkcjonalność Portalu internetowego dostępna wyłącznie dla Klientów, która uprawnia do korzystania z dodatkowych usług świadczonych przez Usługodawcę oraz Partnerów Usługodawcy i podmiotów z nim współpracujących.

  1. Podstawowe informacje o prowadzonej działalności
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego zarówno przez Odwiedzających jak i przez Klientów.
  2. Portal internetowy stanowi własność i prowadzony jest przez spółkę Playmaker Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślicznej 43/2, 50-566 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000813330, NIP: 8992871468, REGON: 384848876, która na gruncie niniejszego regulaminu występuje jako Usługodawca.
  3. Usługodawca prowadzi również swój profil na portalach społecznościowych, takich jak facebook.com, instagram.com, twitter.com i linkedin.com. Działalność Usługodawcy na wyżej wymienionych portalach społecznościowych ma jednakże charakter pomocniczy wobec działalności prowadzonej w Portalu internetowym Usługodawcy.
  4. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem:
  5. - poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@playmaker.pro;
  6. - formularza kontaktowego znajdującego się na Portalu internetowym w zakładce „Kontakt”;
  7. - telefonicznie pod numerem telefonu: 605 243 505 lub 504 271 466;
  8. - pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław;
  9. - wiadomości tekstowych za pomocą programu Messenger Facebook.

  1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu internetowego oferuje następujące rodzaje odpłatnych Produktów:
  2. a) Wsparcie transferowe
  3. b) Testy piłkarskie w Niemczech
  4. c) Skauting dla klubów profesjonalnych
  5. d) Skauting dla klubów półprofesjonalnych
  6. e) Skauting dla szkółek piłkarskich
  7. g) Wsparcie prawne dla piłkarzy
  8. h) Wsparcie prawne dla klubów
  9. i) Zwiększ Limity.

  1. W zakresie Produktów opisanych w pkt. II ust. 5 litera a) – e) Regulaminu - zakup Produktów może nastąpić wyłącznie przez Klientów oraz Odwiedzających „zarejestrowanych” na podstawie indywidualnie przygotowanej i zawartej Umowy. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Usługodawcy i Klienta określają Umowy dotyczące określonych Produktów. Usługodawca do każdego Produktu udostępnia wzory Umów, z zastrzeżeniem, że warunki Umów przed ich zawarciem mogą być indywidualnie negocjowane przez poszczególnych Odwiedzających „zarejestrowanych”, jak i przez Usługodawcę. Integralną częścią Umów jest niniejszy Regulamin. Usługodawca udostępnia na Portalu wzory następujących Umów:
  2. a) Umowa o świadczenie usług skautingowych (stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu) i dotyczy następujących Produktów:
  3. - Skauting dla klubów profesjonalnych,
  4. - Skauting dla klubów półprofesjonalnych,
  5. - Skauting dla szkółek piłkarskich.
  6. b) Umowa wsparcia transferowego dla zawodnika (stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu) i dotyczy następujących Produktów:
  7. - Wsparcie transferowe,
  8. - Testy piłkarskie w Niemczech.

  1. W zakresie Produktów opisanych w pkt. II ust. 5 litera g) i h) Regulaminu – skorzystanie z Produktu może nastąpić zarówno przez Odwiedzających „zarejestrowanych”, Odwiedzających „niezarejestrowanych” jak i przez Klientów. Podmiot chcący skorzystać z Produktu opisuje w sposób szczegółowy problem prawny i przesyła zapytanie na adres e-mailowy Usługodawcy - e-mail: prawo@playmaker.pro, z dopiskiem „Wsparcie prawne dla piłkarzy” lub „Wsparcie prawne dla klubów”, w zależności od wybranego Produktu. Usługodawca w terminie do 5 dni roboczych prześle za pomocą poczty internetowej na adres e-mail z którego udzielono zapytania informacje, o:
  2. a) czasie i formie realizacji usługi,
  3. b) wynagrodzeniu za usługę lub sposobie wyliczenia wynagrodzenia za usługę oraz szacunkowych kosztach i opłatach związanych z prowadzeniem sprawy, jeśli takowe mogą wystąpić,
  4. c) szacunkowym terminie realizacji usługi,
  5. d) informacji o podmiocie, w tym o danych kontaktowych (adresie e-mail) do podmiotu który wykona usługę, jeśli usługa nie będzie wykonywana bezpośrednio przez Usługodawcę. W takim przypadku osoba chcąca skorzystać z Produktu może skontaktować się bezpośrednio ze wskazanym podmiotem i zawrzeć bezpośrednio z nim, bez udziału Usługodawcy, odrębną umowę o wykonanie usługi, ustalając z takim podmiotem wynagrodzenie za usługę, a Usługodawca w takim przypadku nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. W przypadku podania przez Usługodawcę danych kontaktowych do podmiotu o którym mowa powyżej i nie zawarcia umowy z takim podmiotem w terminie 14 dni od otrzymania danych kontaktowych, przyjmuje się że nastąpiła rezygnacja z zakupu Produktu. Usługodawca zapewnia, że podmiot o którym mowa w zdaniach poprzednich, posiada fachową i specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa.
  6. W przypadku kiedy do udzielenia powyższych odpowiedzi z pkt. a) – d) powyżej, konieczne jest uzyskanie przez Usługodawcę dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, w powyżej określonych terminie Usługodawca prześle takowe żądanie i w terminie 5 dni od otrzymania kompleksowych wyjaśnień lub doręczenia mu żądanych dokumentów udzieli ostatecznej odpowiedzi.

  1. W zakresie Produktu opisanego w pkt. II ust. 5 litera i) Regulaminu – z Produktu mogą skorzystać tylko i wyłącznie Klienci o statusie “zarejestrowany” oraz o roli „piłkarz”, „trener” lub „klub / szkółka piłkarska” poprzez wypełnienie Formularza na podstronie Zwiększ Limity widocznej tylko dla Klientów. Po wypełnieniu przez Klienta formularza oraz uiszczeniu płatności na wskazane konto na podstronie Zwiększ Limity otrzymuje on dostęp do Zwiększ Limity. W ramach Zwiększ Limity Klient uzyskuje dostęp do poniższych indywidualnie przygotowanych dla niego usług:
  2. a) “piłkarz” otrzymuje zniżkę w wysokości 20% na Produkt Wsparcie Transferowe oraz Testy piłkarskie w Niemczech, dodatkowe 3 możliwości Zapytań o testy do klubów oraz trenerów znajdujących się w bazie playmaker.pro, a także 3 dodatkowe możliwości zgłoszenia się na testy piłkarskie umieszczone na podstronie Testy Piłkarskie,
  3. b) “trener” otrzymuje zniżkę w wysokości 20% na Produkty Skauting dla klubów profesjonalnych, Skauting dla klubów półprofesjonalnych i Skauting dla szkółek piłkarskich. W ramach Zwiększ Limity “trener” otrzymuje 5 dodatkowych możliwości Zaproszeń na testy piłkarzy znajdujących się w bazie playmaker.pro, a także 3 dodatkowe możliwości dodania ogłoszenia testów piłkarskich na podstronie Testy Piłkarskie.
  4. c) “klub / szkółka piłkarska” otrzymuje zniżkę w wysokości 20% na Produkty Skauting dla klubów profesjonalnych, Skauting dla klubów półprofesjonalnych i Skauting dla szkółek piłkarskich. W ramach Zwiększ Limity “klub / szkółka piłkarska” otrzymuje 5 dodatkowych możliwości Zaproszeń na testy piłkarzy znajdujących się w bazie playmaker.pro, a także 3 dodatkowe możliwości dodania ogłoszenia testów piłkarskich na podstronie Testy Piłkarskie.

  1. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia jej wszystkich warunków i dokonania płatności, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wysyłam zgłoszenie”
  2. Usługi świadczone są w całości drogą elektroniczną, chyba że co innego przewiduje Umowa.
  3. Na żądanie Klienta Usługodawca na wskazany przez niego adres zamieszkania, dostarczy mu nieodpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem, papierowy egzemplarz zawartej Umowy wraz z załącznikami oraz w razie potrzeby inne dokumenty związane z wykonaniem Umowy. Usługodawca może również bez żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dostarczyć Klientowi takie dokumenty, jeśli Klient udostępnił mu adres zamieszkania lub adres siedziby.
  4. Usługi świadczone są na terenie całego kraju oraz w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – strefy wolnego handlu zrzeszającego kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
  5. Usługodawca prowadzi także działalność marketingową i promocyjną za pośrednictwem Portalu internetowego, poczty elektronicznej oraz w sposób bezpośrednio skierowany do Odwiedzających i Klientów za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie lub przez Messenger Facebook. Usługodawca zapewni, aby informacje o których mowa w zdaniu poprzednim były wyraźnie wyodrębnione i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, że są informacjami handlowymi. Usługodawca nie będzie przesyłał niezamówionych informacji handlowych. Przyjmuje się, że informacja handlowa została zamówiona, jeśli Odwiedzający lub Klient wyrazili zgodę na otrzymanie informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w szczególności jeśli udostępnili w tym celu adres elektroniczny lub inne źródło komunikacji, w tym Messenger Facebook.
  6. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie Odwiedzającym oraz Klientom w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Regulamin znajduje się w widocznym miejscu na Portalu. Regulamin dostępny jest również w formie pliku PDF (pobierz – LINK AKTYWNY), który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Dodatkowo na każde żądanie Usługodawca udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy za pomocą systemu, którym posługuje się Odwiedzający.
  7. Korzystając z Portalu internetowego zarówno Odwiedzający jak i Klient oświadczają, że zapoznali się z treścią postanowień niniejszego Regulaminu, polityki prywatności oraz innych dokumentów dostępnych na Portalu internetowym. Odwiedzający oraz Klient zobowiązani są stosować się do ich postanowień i nie podejmować żadnych działań, które stałyby w sprzeczności z zawartymi w nich uregulowaniami.
  8. Produkty prezentowane na Portalu internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią skierowane do Usługodawcy zaproszenie do zawarcia Umowy.
  9. Do korzystania z Portalu internetowego, w tym do przeglądania oferowanych przez Usługodawcę Produktów oraz składania zamówień i zapytań, nie jest wymagana rejestracja, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu.
  10. W celu korzystania z Portalu internetowego zarówno Odwiedzający jak i Klient powinien posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i mieć zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari. ART. 6 USTAWY „Usługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:
  11. a) posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i mieć zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari,
  12. b) Korzystać wyłącznie z legalnego oprogramowania, pochodzącego z pewnego źródła,
  13. c) Nie instalować oprogramowania niewiadomego pochodzenia i nie uruchamiać programów przesyłanych pocztą elektroniczną lub przez komunikatory internetowe,
  14. d) Regularnie aktualizować system operacyjny i przeglądarki internetowe zainstalowane na komputerze i urządzeniach mobilnych,
  15. e) Zabezpieczyć komputer i swoje urządzenie programami antywirusowymi oraz zaporami sieciowymi (firewall) i na bieżąco je aktualizować.

  1. Podczas korzystania z Portalu całkowicie zabronione jest dostarczanie i posługiwanie się w jakiejkolwiek formie przez Odwiedzających lub Klientów treściami o charakterze bezprawnym i niedozwolonym, a także naruszającymi godność i dobre imię oraz renomę innych podmiotów. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko bezprawnym działaniom Odwiedzających lub Klientów oraz może zablokować im dostęp do Portalu informując o przyczynie zablokowania i powołując się na naruszenie Regulaminu. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę jakiejkolwiek szkody spowodowanej bezprawnymi działaniami, o których mowa w zdaniu pierwszym, Usługodawca uprawniony jest do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Odwiedzających lub Klientów naruszających Regulamin lub obowiązujące przepisy prawne.
  2. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W imieniu Klienta poniżej 18 roku życia Umowę może zawrzeć jego opiekun prawny zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
  3. Usługodawca nie świadczy usług w zakresie negocjowania i zawierania umów, w tym kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, określonych w uchwale nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi i nie posiada statusu Pośrednika Transakcyjnego.
  4. Poprzez korzystanie z Portalu internetowego, akceptację Regulaminu, w tym wybór konkretnego Produktu, zawarcie konkretnej Umowy, wyrażenie konkretnej zgody lub dobrowolne przesłanie dodatkowych danych osobowych użytkownicy Portalu, w tym Odwiedzający i Klienci wyrażają całkowicie swobodną i dobrowolną zgodę na przekazywanie określonych danych osobowych oraz innych danych ich dotyczących. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Regulamin oraz przepisy RODO.
  5. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Usługodawcy, chyba że co innego wynika z Umowy lub innego stosunku prawnego.
  6. Do świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Portalu zastosowanie ma ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2020r., poz. 344).

  1. Tryb i warunki zawarcia umowy
  1. Odwiedzający „zarejestrowany” po wyborze odpowiedniego dla siebie Produktu, obowiązany jest wypełnić wygenerowany przez Portal internetowy dodatkowy formularz wybranego Produktu, podając w nim w szczególności takie informacje jak swoje dane osobowe, dane kontaktowe, a także inne wymagane w formularzu informacje niezbędne do zawarcia i wykonania określonej Umowy. W przypadku Odwiedzającego „zarejestrowanego”, który określił swoją rolę w Portalu internetowym jako „piłkarz” wymagane jest wprowadzenie przez niego wymaganych przy rejestracji informacji statystycznych z przebiegu jego dotychczasowej kariery sportowej, a także bieżące uaktualnianie takich informacji w ciągu 48 godzin po każdym rozegranym meczu. W przypadku braku podania wymaganych danych albo w przypadku braku aktualizacji danych w terminie 3 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z powyższych przyczyn, zleca on od tego terminu Usługodawcy pozyskiwanie takich informacji ze źródeł przez niego wskazanych, na których takie informacje się znajdują i zostały przez niego zweryfikowane jako prawidłowe oraz wyraża on zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji wybranego przez niego Produktu, a nadto w każdym momencie jest on uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń co do poszczególnych informacji i ma on prawo ich modyfikacji lub może w każdym czasie ponownie wyrazić wolę samodzielnego przekazywania lub wprowadzenia takich informacji. Powyżej wskazane dane osobowe oraz informacje o przebiegu kariery sportowej umieszczane są po ich weryfikacji w Bazie danych.
  2. Zawarcie Umowy w trybie elektronicznym odbywa się poprzez automatyczne pobranie z odpowiedniego Formularza oraz uzupełnienie w Umowie danych niezbędnych do jej zawarcia udostępnionych przez Odwiedzającego „zarejestrowanego” oraz w razie potrzeby przez opiekuna prawnego, zgodnie z pkt. III ust. 3 Regulaminu oraz po jej zawarciu w trybie elektronicznym.
  3. W przypadku Odwiedzającego „zarejestrowanego”, który nie ukończył 18 roku życia, po wyborze odpowiedniego dla siebie Produktu, obowiązany jest on przed zawarciem Umowy wystąpić o zgodę na jej zawarcie do swojego opiekuna prawnego. Zawarcie Umowy następuje tylko i wyłącznie przy udziale opiekuna prawnego poprzez podanie przez niego w dodatkowym formularzu, o którym mowa w pkt. III ust. 1 Regulaminu, odrębnego od Odwiedzającego „zarejestrowanego” e-maila do kontaktu, aktywacje przez niego swojego konta poprzez swojego e-maila podanego do kontaktu oraz po akceptacji warunków Regulaminu i Umowy. W przypadku braku uzyskania przez Odwiedzającego „zarejestrowanego”, który nie ukończył 18 roku życia, zgody swojego opiekuna prawnego na zawarcie Umowy, Usługodawca nie zawrze Umowy.
  4. Odwiedzający „zarejestrowany” w formularzu wyraża zgodę na kontakt z Usługodawcą oraz z innymi Klientami za pośrednictwem e-maila, telefonicznie na wskazany numer telefonu oraz wiadomości tekstowych Messanger Faacebook w celach ofert dotyczących poszczególnych Produktów, realizacji Umów oraz w celach promocyjnych i marketingowych. W przypadku Odwiedzającego „zarejestrowanego”, który nie ukończył 18 roku życia zgoda musi być potwierdzona przez opiekuna prawnego poprzez zainicjowanie kontaktu przez opiekuna prawnego za pośrednictwem jego e-maila, wiadomości tekstowych wysłanej z Messenger Facebook Odwiedzającego „zarejestrowanego” lub zaznaczenia zgody na profilu opiekuna prawnego albo w trybie określonym w pkt. III ust. 3 Regulaminu.
  5. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości o wyrażeniu jakichkolwiek zgód przez opiekunów prawnych Odwiedzających „zarejestrowanych” lub Klientów, może on wstrzymać wykonywanie wszelkich usług do momentu uzyskania potwierdzenia takowych zgód lub niezależnie od pkt. III ust. 3 Regulaminu zażądać wyrażenia zgody w innej formie niż tam określonej lub zażądać podania innych danych identyfikujących opiekuna prawnego, w szczególności jego numeru PESEL, daty urodzenia lub numeru i serii dowodu osobistego, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
  6. Podanie przez Odwiedzającego oraz opiekuna prawnego wymaganych przez Usługodawcę informacji, a w szczególności danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę oferowanych usług.
  7. Odwiedzający nie ma obowiązku podania wszystkich wymaganych przez Usługodawcę, a określonych w formularzu informacji. Usługodawca zastrzega jednak, że od ilości podanych przez Odwiedzającego informacji uzależnione jest dokonanie wyboru Odwiedzającego przez innych Klientów, którzy dokonali z Usługodawcą zawarcia odpłatnej umowy o świadczenie usług w celu znalezienia osoby o określonych przez Klienta cechach indywidualizujących oraz dokonanie wstępnej oceny możliwości świadczenia na rzecz Klienta usług oraz ich jakość, a co za tym idzie, przygotowanie odpowiedniej oferty Umowy dla przyszłego Klienta.
  8. Klient również oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, klikając przycisk „ZAKŁADAM DARMOWE KONTO”.
  9. Wypełniony formularz po naciśnięciu przycisku „ZAKŁADAM DARMOWE KONTO” przesyłany jest automatycznie do Usługodawcy.
  10. Usługodawca po otrzymaniu wypełnionego formularza tworzy profil Odwiedzającego, zawierający podane przez Odwiedzającego lub pozyskane przez Usługodawcę z innych źródeł informacje.
  11. W przypadku Odwiedzającego „zarejestrowanego”, który nie jest Klientem, dostęp do funkcjonalności Portalu internetowego jest nieodpłatny. Wypełniony formularz przechowywany jest w Bazie danych. Stworzony na podstawie otrzymanych informacji profil Odwiedzającego „zarejestrowanego” prezentowany jest Klientom, którzy zawarli z Usługodawcą odpłatną Umową w zakresie pozyskiwania takowych danych, jeżeli podane dane są identyczne lub zbliżone do określonych preferencji Klienta.
  12. Odwiedzający poprzez wypełnienie konkretnego formularza oraz poprzez wpisanie określonej liczby wymaganych danych i informacji uzyskuje dostęp do określonych na tej podstawie funkcjonalności Portalu internetowego. Odwiedzający „zarejestrowany” nie może zgłaszać żadnych zastrzeżeń co do nie otrzymania dostępu do wszystkich funkcjonalności Portalu z uwagi na nie wypełnienie wymaganych danych i informacji. Odwiedzający „zarejestrowany” ma możliwość w każdym czasie na usunięcie, dodanie lub modyfikacje podanych przez siebie w Formularzu swoich danych osobowych i informacji.
  13. Profil Odwiedzającego „zarejestrowanego” wraz z podanymi przez niego lub pozyskanymi przez Usługodawcę z innych źródeł informacjami może być umieszczony w ofercie skierowanej do innego Klienta, który zawarł z Usługodawcą odpłatną Umowę. Na umieszczenie profilu w ofercie skierowanej do innego Klienta, który zawarł z Usługodawcą odpłatną Umowę, Odwiedzający wyraża swoją zgodę.
  14. Klienci, którzy zawarli z Usługodawcą odpłatną umowę o świadczenie usług, mogą kontaktować się z Odwiedzającym „zarejestrowanym” w sposób bezpośredni, na co Klient wyraża zgodę lub za pośrednictwem Usługodawcy, jeżeli są zainteresowani nawiązaniem z Odwiedzającym „zarejestrowanym” współpracy.
  15. Usługodawca nie daje żadnych gwarancji, że poprzez przesłanie formularza, na podstawie którego tworzony jest profil Odwiedzającego „zarejestrowanego”, dojdzie do nawiązania współpracy z Klientem związanym z Usługodawcą Umową.
  16. Informacje dotyczące Odwiedzającego i Klienta, pozyskane przez Usługodawcę za pośrednictwem formularza lub z innych dostępnych źródeł, przechowywane są w bazie danych Usługodawcy przez okres 10 lat, chyba że co innego stanowi zawarta Umowa. Po tym czasie, dane Odwiedzającego są trwale usuwane z bazy danych Usługodawcy. Dalsze korzystanie przez Odwiedzającego lub Klienta z oferowanych przez Usługodawcę funkcjonalności lub Produktów wymaga ponownego rozpoczęcia procedury rejestracyjnej, chyba że co innego stanowi zawarta Umowa.
  17. Odwiedzający i Klient mogą w każdym czasie żądać od Usługodawcy wskazania posiadanych przez Usługodawcę danych osobowych oraz innych informacji. Z powyższym żądaniem można wystąpić w jednej ze wskazanych przez Usługodawcę form kontaktu.
  18. Odwiedzający i Klient mogą w każdym czasie żądać od Usługodawcy usunięcia danych dotyczących Odwiedzającego, pozyskanych za pośrednictwem formularza lub z innych dostępnych Usługodawcy źródeł. Z powyższym żądaniem można wystąpić w jednej z proponowanych przez Usługodawcę form kontaktu. O usunięciu danych Usługodawca powiadomi Odwiedzającego lub Klienta w formie w jakiej było skierowane do Usługodawcy żądanie usunięcia danych osobowych lub innych informacji.
  19. Usługodawca zastrzega sobie prawo wystąpienia do Odwiedzającego „zarejestrowanego” oraz do Klienta z żądaniem przedstawienia dodatkowych danych lub informacji dotychczas nie wymaganych za pośrednictwem Portalu, w szczególności o jego dotychczasowym doświadczeniu lub innych informacji, które są dla Usługodawcy niezbędne do zawarcia Umowy lub prawidłowego udostępnienia funkcjonalności Portalu internetowego.
  20. Usługodawca nie daje żadnych gwarancji, że podmioty, których oferty zostały wybrane i umieszczone w przygotowanym dla Klienta zestawieniu zgodnie z jego preferencjami lub podanymi w formularzu informacjami, nawiążą z Odwiedzającym „zarejestrowanym” albo Klientem współpracę w jakiejkolwiek formie. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wyboru i przygotowania dla Klienta najlepszych ofert nawiązania współpracy z podmiotami, które poszukują osób posiadających identyczne lub zbliżone cechy indywidualne, jak te wskazane przez Odwiedzającego „zarejestrowanego” lub Klienta lub pozyskane przez Usługodawcę w inny sposób.
  21. Zawarte pomiędzy stronami Umowy mają charakter Umów starannego działania.
  22. Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, zapłata na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia określonego w Umowach następuje przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy zgodnie z poniżej podanymi danymi:
  23. Podmiot: Playmaker Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   Adres: ul. Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław

   Kwota: (ustalona z Klientem wysokość wynagrodzenia)

   Numer rachunku bankowego: 68 1140 2004 0000 3902 7942 6986

   Tytułem: Imię i nazwisko, nr zamówienia ………………………………………………………

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Odwiedzającym, ani Klientom lub innym osobom, a w szczególności podmiotom, których oferty zostały wybrane dla innego Klienta zgodnie z jego preferencjami lub przedstawionymi w formularzu informacjami, jeżeli podane przez Klienta w formularzu informacje okazały się nieprawdziwe lub nieaktualne albo jeśli Odwiedzający lub Klient naruszył postanowienia Regulaminu lub Umowę.
  2. Odwiedzający „zarejestrowany” może w każdym czasie żądać od Usługodawcy usunięcia lub modyfikacji danych jego dotyczących pozyskanych za pośrednictwem formularza lub z innych dostępnych Usługodawcy źródeł. Z powyższym żądaniem Odwiedzający „zarejestrowany” może wystąpić w jednej z proponowanych przez Usługodawcę form kontaktu. O usunięciu danych lub ich modyfikacji albo o przeszkodzie w ich usunięciu lub modyfikacji Usługodawca powiadomi Odwiedzającego w formie w jakiej było skierowane do Usługodawcy żądanie.

  1. Ochrona praw własności intelektualnej

  1. Portal oraz Materiały w nim zawarte takie jak umieszczane w Portalu internetowym, a w szczególności na Blogu piłkarskim, treści tekstowe, multimedialne, grafiki, materiały multimedialne, znaki towarowe, bazy danych czy przygotowane przez Usługodawcę opracowania, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
  2. Ochronie prawnej, w tym ochronie prawno-autorskiej, podlegają także Produkty, które powstają na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Ochrona prawna Produktu obejmuje zawartą w nim treść, formę, sposób wyrażenia, przyjęte rozwiązania oraz wszelkie inne składniki Produktu, które stanowią przejaw działalności twórczej Usługodawcy i mogą lub stanowią przedmiot ochrony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  3. Wszelkie prawa, a w szczególności prawa autorskie osobiste i majątkowe, do umieszczanych na Portalu internetowym Materiałów lub oferowanych przez Usługodawcę Produktów przysługują Usługodawcy, jego przedstawicielom, pracownikom lub innym osobom trzecim, jeżeli na podstawie udzielonego upoważnienia lub na podstawie przepisów prawnych Usługodawca został upoważniony do ich korzystania.
  4. Odwiedzający lub Klienci mogą korzystać z Materiałów prezentowanych na Portalu Internetowym lub oferowanych im Produktów tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę usług a z Materiałów także tylko w celach komercyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Odwiedzający lub Użytkownik mogą nieodpłatnie korzystać z udostępnionych Materiałów lub oferowanych Produktów tylko w zakresie własnego użytku osobistego (dozwolony użytek). Korzystanie z udostępnianych przez Usługodawcę Materiałów lub oferowanych Produktów w innym zakresie lub formie może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Zabrania się w szczególności zwielokrotniania, modyfikowania, blokowania, publicznego odtwarzania i udostępniania Portalu internetowego, umieszczanych w nim Materiałów oraz oferowanych przez Usługodawcę Produktów. Zabrania się również pobierania zawartości baz danych i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub w części.

  1. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca spółka Playmaker Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślicznej 43/2, 50-566 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000813330, NIP: 8992871468, REGON: 384848876.
  2. Usługodawca wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: rodo.playmaker@gmail.com, numerem telefonu: 504 271 466, a także korespondencyjnie: ul. Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  4. a) świadczenie przez Usługodawcę usług, które zostały szczegółowo określone w Regulaminie,
  5. b) umożliwienie dostępu do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Portalu,
  6. c) umożliwienie kontaktu z innymi Odwiedzającymi „zarejestrowanymi” oraz innymi Klientami,
  7. d) prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej za pośrednictwem Portalu internetowego, poczty elektronicznej oraz w sposób bezpośrednio skierowany do Odwiedzających i Klientów za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie lub wiadomości tekstowych Messenger Facebook.

  1. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie:
  2. a) w przypadku Odwiedzającego „niezarejestrowanego” zgody na przetwarzanie danych osobowych zbieranych za pomocą plików cookies poprzez akceptację takiej zgody na Portalu.
  3. b) w przypadku Odwiedzającego „zarejestrowanego” zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody następuje przez zaznaczenie w wybranym przez niego formularzu okienka „Wyrażam zgodę” znajdującego się pod klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych. Wyrażając zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych wyraża się jednocześnie zgodę na objęcie postanowieniami zawartymi w Polityce Prywatności. Ma on prawo w każdym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania ich usunięcia przez Usługodawcę.
  4. c) w przypadku Klienta – podstawą przetwarzania danych osobowych jest Umowa.

  1. Usługodawca przetwarza przekazane mu za pośrednictwem Umów oraz Formularzy i plików cookies znajdujących się na Portalu internetowym dane osobowe Odwiedzających i Klientów, a w razie potrzeby opiekunów prawnych takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, adres zamieszkania, dane o przebiegu kariery sportowej, czy adres przekierowujący do portalów społecznościowych i inne dane wskazane w Regulaminie, także w celu prowadzenia działalności marketingowej oraz promocyjnej, a w szczególności do informowania o nowych Produktach oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu internetowego. O zakresie danych osobowych, sposobu ich pozyskania oraz celach przetwarzania Odwiedzający oraz Klienci są informowani przed przekazaniem ich Usługodawcy.
  2. W przypadku osób fizycznych poniżej 18 roku życia Usługodawca przetwarza również dane osobowe opiekunów prawnych takich osób, które to dane są niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania Umów lub prowadzenia komunikacji, udostępnienia wszystkich lub części funkcjonalności Portalu, a także weryfikacji personalnej takich opiekunów prawnych.
  3. Pozyskane przez Usługodawcę dane osobowe Odwiedzających i Klientów oraz opiekunów prawnych korzystających ze świadczonych przez Usługodawcę usług mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, w szczególności dostawcom usług IT, wykonawcom usług konsultingowych, audytowych, świadczącym na rzecz spółki usługi prawne, marketingowe, ubezpieczeniowe, księgowo-kadrowe,lub innym podmiotom współpracującym z Usługodawcą przy lub w związku ze świadczeniem usług określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Usługodawca może przekazywać pozyskane od Odwiedzających oraz Klientów, a także opiekunów prawnych dane osobowe do państw trzecich. W takim przypadku Usługodawca zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę pozyskanych danych osobowych.
  5. Dane osobowe dotyczące Odwiedzających i Klientów mogą być przekazywane odpowiednim organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Przekazanie danych osobowych następuje na żądanie organu prowadzącego postępowanie oparte na obowiązującej podstawie prawnej uregulowanej w odrębnych przepisach stanowiących podstawę działania takiego organu.
  6. Pozyskane przez Usługodawcę dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług, nie dłuższy jednak niż 10 lat, chyba że co innego stanowi Umowa. Po tym okresie pozyskane przez Usługodawcę dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Warunkiem dalszego świadczenia przez Usługodawcę usług jest ponowne przekazanie aktualnych danych Użytkownika, chyba że co innego stanowi Umowa.
  7. Odwiedzającym oraz Klientom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych.
  8. Odwiedzającym oraz Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, jeżeli według Odwiedzającego lub Klienta przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO.
  9. Usługodawca może dokonywać automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, pozyskanych danych osobowych zgromadzonych w Bazie danych w celu prawidłowego wykonania Umów lub zapewnienia prawidłowego dostępu do wszystkich lub części funkcjonalności Portalu internetowego. W przypadku profilowania danych osobowych osób fizycznych poniżej 18 roku życia wymagane będzie odebranie przez Usługodawcę dodatkowej zgody opiekuna prawnego w tym zakresie.
  10. Podczas korzystania z Portalu internetowego w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik mogą być zapisywane pliki „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu internetowego. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w tym używania plików „cookies” znajdują się w bezpośrednio w ich opisie na Portalu.
  11. Zawarte Umowy lub poszczególne funkcjonalności Portalu mogą w sposób dodatkowy lub odmienny określać zasady przetwarzania danych osobowych Odwiedzających lub Klientów.
  12. W zakresie nieuregulowanym w pkt. V Regulaminu do ochrony danych osobowych zastosowanie mają pozostałe zapisy Regulaminu oraz Umów, a także przepisy RODO.

  1. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)
  1. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w Regulaminie od dnia 1 stycznia 2021 roku stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Klient, który przy zawarciu umowy z Usługodawcą występuje jako Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Wzór pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być przez Klienta złożone w dowolnej formie, byleby Usługodawca mógł zapoznać się z jego treścią. W celu uniknięcia wątpliwości co do faktu i treści odstąpienia od umowy, Usługodawca sugeruje następujące formy złożenia oświadczenia:
  4. a) pisemna na adres siedziby Usługodawcy: Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław;
  5. b) elektroniczna za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro.playmaker.pro@gmail.com;
  6. c) elektroniczna za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Portalu internetowym.

  1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie przez Usługodawcę usług określonych w niniejszym Regulaminie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. W razie odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
  4. Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu wszystkich płatności, chyba że Usługodawca kwestionuje skuteczność złożonego przez Klienta oświadczenia. W takim przypadku, Usługodawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, informuje Klienta o przyczynie odmowy uznania złożonego przez Klienta oświadczenia, a w przypadku gdy jest to możliwe, o działaniach, które Klient obowiązany jest podjąć, aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy stało się skuteczne.
  5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wyraźnie wskazał na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Klient traci prawo odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy w sytuacji, gdy Usługodawca za wyraźną zgodą Klienta spełnił świadczenie i poinformował go, że po spełnieniu świadczenia Klientowi nie będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy.
  7. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient nie może w jakikolwiek sposób wykorzystać żadnych informacji, które były przedmiotem zawartej z Usługodawcą umowy o świadczenie usług, chyba że Usługodawca w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wyrazi na to swoją zgodę. Brak zgody Usługodawcy na wykorzystanie przygotowanych informacji będących przedmiotem zawartej umowy o świadczenie usług upoważnia Usługodawcę do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

  1. Reklamacja
  1. Każdemu Odwiedzającemu lub Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu internetowego oraz świadczonymi usługami oraz Produktami.
  2. Zgłoszenie Usługodawcy reklamacji może nastąpić w szczególności:
  3. a) pisemna na adres siedziby Usługodawcy: Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław;
  4. b) elektroniczna za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro.playmaker.pro@gmail.com;
  5. c) elektroniczna za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Portalu internetowym.

  1. W zgłoszeniu reklamacji Odwiedzający lub Klient zobowiązani są podać w szczególności następujące informacje:
  2. a) imię, nazwisko, adres korespondencyjny;
  3. b) wskazać preferowaną formę kontaktu z Usługodawcą, np. podając numer telefonu lub adres e-mail;
  4. c) rodzaj stwierdzonych wad;
  5. d) datę wystąpienia wady;
  6. e) okoliczności świadczące o wadliwości produktu;
  7. f) sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z zawartą umową.
  8. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

  1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Odwiedzającego lub Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  2. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Odwiedzającego lub Klienta dodatkowych informacji lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie informacji podanych w reklamacji, czas rozpatrzenia reklamacji przedłuża się o czas niezbędny do rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji, nie dłużej jednak niż 14 dni od dnia uzyskania przez Usługodawcę dodatkowych informacji. O wydłużeniu czasu do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca powiadomi Odwiedzającego lub Klienta w tej samej formie co złożona reklamacja.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie.
  4. Klient ma także prawo odstąpić od zawartej umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad, albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieistotne wady Produktu.

  1. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Odwiedzających oraz Klientów w wersji elektronicznej na stronie Portalu internetowego TUTAJ
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą Produktów przyjętych już do realizacji przez Usługodawcę. O zmianach Regulaminu Usługodawca będzie informował na stronie głównej Portalu internetowego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie osoby odwiedzające Portal internetowy powinny powstrzymać się od korzystania z niego.
  3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. Korzystanie przez Odwiedzających lub Klientów z Portalu internetowego po wprowadzeniu zmian Regulaminu stanowi jego akceptację.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Załączniki:

  1. wzór umowy o świadczenie usług skautingowych
  2. wzór umowy wsparcia transferowego dla zawodnika
  3. wzór pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  4. wzór zgłoszenia reklamacyjnego.